Private conversations
Help Users

  Heaven Knows

  Signature

  "Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống không phải là cái chết mà là bị lãng quên ..là khi người bạn yêu dấu nhất từ bỏ tấm chân tình của bạn để chạy theo những điều hư ảo...là khi những người thân của bạn từ bỏ bạn vì đơn giản rằng họ không hiểu bạn"

  Trophies

  1. 30

   I LOVE IT!

   Content you have posted has attracted 500 positive reactions.
  2. 20

   Can't Get Enough of Your Stuff

   Your content has been positively reacted to 250 times.
  3. 15

   Seriously Likeable!

   Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
  4. 10

   I Like It a Lot

   Your messages have been positively reacted to 25 times.
  5. 2

   Somebody Likes You

   Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
  6. 20

   Addicted

   1,000 messages? Impressive!
  7. 10

   Can't Stop!

   You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
  8. 5

   Keeps Coming Back

   30 messages posted. You must like it here!
  9. 1

   First Message

   Post a message somewhere on the site to receive this.
  Back
  Top