Private conversations
Help Users
  A
  Reaction score
  1

  Profile posts Latest activity Postings About

  • đao em lỡ thang chức lên 8, h ngọc sieu cấp sv này hiếm quá. Bữa h train đao trắng train quái chả thấm vào đâu, hơi bùn. Đang chờ a add BLD để ọp đao train , chứ kiểu này bị thọt r
   k a ơi, đao em lỡ thang chức lên 8, h ngọc sieu cấp sv này hiếm quá. Bữa h train đao trắng train quái chả thấm vào đâu, hơi bùn
   lệnh !resethoalongdao sẽ trở về đao trắng, tha hồ op, bỏ đao vào ô đầu tiên của túi đồ
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  Top