Private conversations
Help Users

  nopk

  1. Heaven Knows

   Thông Báo Thông tin về việc mở kênh NO-PK

   Chào các bạn Trước mắt thuận theo yêu cầu của 1 số bạn thành viên, Admin mở thêm kệnh NO-PK với thông tin như sau -Exp x750 , kệnh Free là x1000 -Gold Drop x800, kênh Free là x1000 -Item Drop x400 , kênh Free là x500 Kênh NO-PK vẫn cho phép PK ở map Huyên Bột, khu vực ngoài phạm vi an...
  Top