Bán Item thanh ly' acc 12x

ga36304

Sơ Nhập Giang Hồ
#1
*Acc đao 120 vh8
Đao 177m full 28% +10 8tt 10soul pc5%
Áo vh 8x full8 +10 8tt 10soul dn+2
Sét ts vh
Set đồ 12xt full 8 +6
Giáp vh full8 +7
Áo g +10 pet hổ .
Acc 100k
*Acc cung nam tà 122 vh8
Cung 155mt full kc2 +10 8tt 10soul kd3%
Áo 12x full7 +10 8tt 10soul dn+2
Sét ts vh
Set đồ pt2 tay 11x full8 +10 chân 12x full7 +8
Giáp 115 full8 +6
Áo g +10
Pet hổ .
Acc 150k .
Ai cần inbox nhé .
*mua 2 acc = 250k tang 1 acc dp nu 9 101
 
Last edited:
Top